At the ARSENAL–88 festival
Photographer: Zygmunt Rytka
September 1988
Igor Aleinikov, Igor Bezrukov, Gleb Aleinikov, Yevgeny Yufit (at bottom, naked), Yevgeny Chorba (at bottom) at the ARSENAL–88 festival.
"He Who Fears Urine Should Avoid Blowjobs" performance.