Inal Savchenkov
Photographer: Igor Aleinikov
1988
Inal Savchenkov visits Yevgeny Kondratyev.
Leningrad, 1988.