At Yevgeny Kondratyev’s studio
Photographer: Vera Aleinikova
1988
Igor Aleinikov, Oleg Maslov.
Leningrad, 1988.