"King-Kong" performance
Photographer: Igor Aleinikov
1989
Left to right: Boris Yukhananov, Yevgeny Chorba, Pyotr Pospelov, Yevgeny Kondratyev, Yulia Kisina.