The "Divination" scene Gretchen – Olga Balandina Heinrich – Igor Yatsko Spirit of Joy – Dmitry Kuklachyov
Photographer: Andrei Bezukladnikov
2009