The "Divination" scene Gretchen – Olga Balandina Heinrich – Igor Yatsko Spirit of Joy – Dmitry Kuklachyov
Photographer: Sofia Minasyan
2009