The “Gretchen” scene Heinrich – Igor Yatsko Mephistopheles – Ramil Sabitov Gretchen – Olga Balandina
Photographer: Andrei Bezukladnikov
2009