Gretchen – Alexandra Kulikova Heinrich – Oleg Khaibullin
Photographer: Victor Sentsov
1999