Heinrich – Oleg Khaibullin Gretchen – Alexandra Kulikova
Photographer: Alexei Vasilyev
1999